Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 03/05/2019
Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 26/12/2018
Kế Hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 09/01/2019
Kế Hoạch rà soát, phối hợp đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 08/01/2019
THÔNG BÁO Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 14/12/2018
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013
Thông báo v/v nghỉ làm việc ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013