THÔNG BÁO Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

14/12/2018

Người ký văn bản: 

Phó Chủ Tịch Lê Trung Dũng

Nội dung thông báo: 

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiềm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, UBND phường Phú La công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường đến thời điểm hiện nay như sau:

1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường theo các Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 174 TTHC (biểu 01).

2. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND phường: 166 TTHC (biểu 02).

3. Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND phường: 8 TTHC (biểu 03).

Thông báo này thay thế Công văn số 256/UBND-VP ngày 04/12/2018 của UBND phường; yêu cầu các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng nghiêm túc thực hiện./.

(Có kèm theo biểu Thủ tục hành chính)

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo