Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 03/05/2019
Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 26/12/2018
Kế Hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 09/01/2019
Kế Hoạch rà soát, phối hợp đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 08/01/2019
THÔNG BÁO Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 14/12/2018
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013