Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1. Đ/c Đặng Ngọc Hoan - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

2. Đ/c Đỗ Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

3. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Nguồn: 

VP UBND phường

Xem thêm tin tức