VHTT - QT 03 - Đăng ký hoạt động thư viện cấp xã

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.          MỤC ĐÍCH

2.          PHẠM VI

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.          ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.          BIỂU MẪU

7.          HỒ SƠ CẦN LƯU

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Cấn Thị Hải Yến

Lê Trung Dũng

Nguyễn Khắc Huy

Chữ ký

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức VH-XH

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

Giảm thời gian giải quyết TTHC

Mục 5.4 và mục 5.7

Giảm thời gian giải quyết TTHC tự 5 ngày xuống còn 4,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      MỤC ĐÍCH

            Xây dựng quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động thư viện cấp phường trên địa bàn phường

2.       PHẠM VI

            Áp dụng cho hoạt động đăng ký hoạt động thư viện cấp phường tại UBND phường

3.      TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4.      ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

-         UBND: Ủy ban nhân dân

-         TTHC: Thủ tục hành chính

-         BPVHTT: Bộ phận văn hóa thông tin

 

 

 

 


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không   

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đăng ký hoạt động Thư viện

x

 

 

Quyết định thành lập thư viện

x

 

 

Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có

x

 

 

Nội quy của Thư viện

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

4,5 ngày đối với hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

1/4 ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

B3

Cán bộ Văn hóa thông tin tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) để công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ Văn hóa thông tin

03 ngày

 

 

 

 

B4

Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ Văn hóa thông tin lập dự thảo Quyết định hành chính, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt

Cán bộ

VHTT

 

B5

Lãnh đạo UBND phường phê duyệt kết quả cho tổ chức công dân

Lãnh đạo UBND phường

01 ngày

Quyết định hành chính

B6

Tiếp nhận kết quả và trả cho tổ chức/công dân

Lưu hồ sơ theo dõi

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

1/4 ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000;

- Nghị định Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

2.       

Giấy biên nhận

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

1.       

Thành phần hồ sơ cần nộp theo mục 5.2

2.       

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

3.       

Giấy biên nhận

4.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm quản lý)

Hồ sơ được lưu tại bộ phận văn hóa-thông tin và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Xem thêm văn bản